L’objectiu principal de la tutoria i l’orientació a tercer i quart d'ESO és guiar l’alumne cap a la responsabilitat de la presa de decisions. La tutoria a tercer i quart d'ESO permet la concreció de l'itinerari formatiu de l’alumne a partir de l’anàlisi de les seves capacitats i del seu aprenentatge i les estratègies didàctiques emprades en el treball específic de les àrees per part de l’equip docent.

El tutor i l'orientador, conjuntament amb la família, ajudaran l'alumne en la tria de l'itinerari de quart d'ESO, d'acord amb el seu progrés acadèmic i personal, així com també en la tria de l'itinerari de continuïtat d'estudis després de l'ESO.

El centre  proporcionarà als alumnes la informació suficient i l'orientació necessària per triar les opcions més adequades al seu procés d'aprenentatge, d'acord amb les ofertes acadèmiques i professionals existents, tant durant l'escolarització com en l'accés a estudis o en activitats posteriors.